Polityka prywatności dla strony internetowej

Rafał Burczyński (nazwa marketingowa: zdaninvest)

https://zdaninvest.pl/

Oświadczenie o ochronie danych i wyrażenie zgody na wykorzystanie danych przez Piotr Zdanowski (nazwa marketingowa: ZdanInvest) znajdziecie Państwo na stronie https://zdaninvest.pl/

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Aby podczas wizyty na naszej stronie użytkownicy czuli się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO) oraz ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000 z późn. zm.). W tym miejscu chcielibyśmy poinformować o naszych zasadach przetwarzania danych osobowych. Poniższa polityka stanowiąca m.in. o ochronie danych informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych w jaki sposób są przetwarzane, jakie są cele i zakres przetwarzania, oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także kto jest Administratorem oraz do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

1. Podmiot odpowiedzialny i prawa użytkownika

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia unijnego RODO, ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r. jest Piotr Zdanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Zdanowski (nazwa marketingowa: ZdanInvest) wpisany do centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Numer NIP 8252068421

z siedzibą w Warszawie (03-939) przy ul. Międzynarodowej 31am47

Jako Administrator firma Piotr Zdanowski (nazwa marketingowa: Zdaninvest) jest dostępna pod podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

– Pocztą elektroniczną: 

1.1. Administrator informuje, że: wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz

e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

  • marketingu bezpośredniego na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, zaś dane są przechowywane przez okres min. 6 lat, jak i niezbędny do przedawnienia roszczeń osoby, której dane dotyczą. Po wyrażeniu skutecznego sprzeciwu Administrator nie przetwarza danych w celu marketingu bezpośredniego

  • marketingu, na podstawie Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO, zaś dane są przechowywane do cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą

  • inne, określone w odrębnych przepisach

1.2. Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, które zapewniają wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO. Administrator przekazuje dane tylko w minimalnym zakresie oraz najmniejszej ilości podmiotów zewnętrznych, jaka jest konieczna do prawidłowego funkcjonowania strony www.

Dane mogą być przekazywane: dostawcom usług technicznych, informatycznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie działalności gospodarczej, strony internetowej, dostawcom usług księgowych, prawnych, doradczych, kurierskich, bankowych.

1.3. Administrator może korzystać na stronie www z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie www.

1.4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do Państwa danych osobowych, żądania od Administratora sprostowania danych osobowych, żądania od Administratora usunięcia danych osobowych, żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informujemy, że jeśli nie wycofają Państwo osobiście zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych Administrator będzie nadal przetwarzał je do celów wyżej wymienionych.

1.5.Użytkownik może w każdej chwili uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas przetwarzane. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Rafał Burczyński (nazwa marketingowa: Sailor Strap) według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną, telefonicznie lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Przetwarzamy dane użytkownika w celu realizacji naszych usług, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika